Skip to main content

Algemene Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
1 Algemeen
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
Aanbieder: Bureau Talent B.V. B.V., gevestigd te Leiden (2312 TT)
Training(en): alle door Bureau Talent B.V. verzorgde trainingen, coaching, cursussen en bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord.
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW,
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bureau Talent B.V..


2 Toepasselijkheid
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten door Bureau Talent B.V. gedaan c.q. gesloten met betrekking tot de door Bureau Talent B.V. verzorgde bijeenkomsten, behoudens voor zover partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken.
2. Toepasselijkheid van eventuele leveringsvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Deze leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met de opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van trainingen of andere bijeenkomsten.
4. Indien enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigbaar is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Bureau Talent B.V. en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.


3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Bureau Talent B.V., waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


4. Aanmeldingen voor training, totstandkoming overeenkomst
1.Na aanmelding wordt telefonisch, mondeling of via e-mail met de opdrachtgever overlegd wat de verwachtingen en mogelijkheden zijn. Dit wordt schriftelijk of via e-mail bevestigd door Bureau Talent B.V. in een offerte. De opdracht is pas definitief als Bureau Talent B.V. een getekende offerte terug heeft ontvangen.
2. De offerte dient door Bureau Talent B.V. minimaal 14 dagen voor aanvang hiervan te zijn ontvangen.
3. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Bureau Talent B.V. de aanmelding schriftelijk of per email aan de opdrachtgever heeft bevestigd.


5. Annulering en verschuiving door Opdrachtgever
1. Indien een opdracht door de opdrachtgever tot 21 werkdagen voor aanvang wordt
geannuleerd, worden geen extra kosten in rekening gebracht. Indien een opdracht door
de opdrachtgever binnen een termijn van 21 tot 5 werkdagen voor aanvang wordt
geannuleerd, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Indien een opdracht binnen 5 werkdagen voor aanvang door de opdrachtgever wordt geannuleerd wordt 100 % van de kosten in rekening gebracht.
Bureau Talent B.V. KvK 78194806 Middelstegracht 87f 2312 TT Leiden
T 071 7850850 info@bureautalent.nl www.bureautalent.nl
2. In het geval dat de opdrachtgever de datum van een tussen partijen vastgestelde opdracht wil verplaatsen, worden door Bureau Talent B.V. geen extra kosten berekend indien de opdrachtgever het verzoek tot verplaatsing 15 dagen voor aanvang van de geplande bijeenkomst aan Bureau Talent B.V. schriftelijk heeft kenbaar gemaakt. Geschiedt dit verzoek binnen een termijn van 15 tot 5 werkdagen voor aanvang van de geplande training, dan wordt door Bureau Talent B.V. 50% aan kosten in rekening gebracht. Geschiedt dit verzoek binnen een termijn van 5 werkdagen voor aanvang van de geplande training, dan wordt door Bureau Talent B.V. 75% aan kosten in rekening gebracht.


6 Prijzen
1. Voor alle door Bureau Talent B.V. aangeboden bijeenkomsten gelden de prijzen, dan wel de tarieven, zoals vermeld op de offerte. Vermeld wordt op de offerte of deze prijzen inclusief of exclusief B.T.W. zijn, of dat ze vrijgesteld zijn van B.T.W.


7 Betaling
1. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de in de factuur gestelde termijn. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Bureau Talent B.V. aan te wijzen bankrekening.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder artikel 7 lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is Bureau Talent B.V. gerechtigd, nadat zij de opdrachtgever ten minste één maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Bureau Talent B.V., vanaf de vervaldag, de opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Bureau Talent B.V. maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.


8 Bedenktijd
1. Na aankoop van producten via de webshop heeft de klant recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Binnen 14 dagen kan een product geretourneerd worden en ontvangt de klant de gedane betaling retour.


9 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Bureau Talent B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade die de opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst mocht lijden, hieronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Bureau Talent B.V. beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.
2. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Bureau Talent B.V. zal de opdrachtgever Bureau Talent B.V. vrijwaren van alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst en zal zij Bureau Talent B.V. alle schade vergoeden die Bureau Talent B.V. lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.


10 Intellectuele eigendom
Bureau Talent B.V. KvK 78194806 Middelstegracht 87f 2312 TT Leiden
T 071 7850850 info@bureautalent.nl www.bureautalent.nl
1. Opdrachtgever krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de bijeenkomsten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij Bureau Talent B.V. dan wel bij een ander berusten. Opdrachtgever krijgt wel het gebruiksrecht van het aan cursisten uitgereikte cursusmateriaal in de cursusmap.
2. Bureau Talent B.V. verklaart dat naar haar beste weten de door haar verzorgde bijeenkomsten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Bureau Talent B.V. zo nodig de desbetreffende opdrachtuitvoering vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
3. Opdrachtgever zal Bureau Talent B.V. onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verzorgde trainingen. Als dan is Bureau Talent B.V. bevoegd daartegen mede namens de opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal de opdrachtgever aan Bureau Talent B.V. haar optimale medewerking verlenen.


11 Arbeidsomstandigheden
1. Indien de bijeenkomst plaatsvindt buiten het kantoor van Bureau Talent B.V., dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de medewerkers van Bureau Talent B.V. worden voorzien van een adequate werkruimte en overige faciliteiten die nodig zijn om de opdracht uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten, behalve als anders is overeengekomen.


12 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bureau Talent B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau Talent B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Bureau Talent B.V. heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bureau Talent B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Bureau Talent B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming wordt van de verplichtingen van Bureau Talent B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Bureau Talent B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


13 Ziekte van trainer/workshopleider
1. Bij ziekte en/of verhindering van een trainer/workshopleider zal Bureau Talent B.V. indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.
2. Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal Bureau Talent B.V. de opdrachtgever hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 12 van toepassing.
Bureau Talent B.V. KvK 78194806 Middelstegracht 87f 2312 TT Leiden
T 071 7850850 info@bureautalent.nl www.bureautalent.nl


14 Non-sollicitatie
1. De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen 1 jaar na beëindiging van de opdracht geen (ex-)werknemers van Bureau Talent B.V. in dienst nemen of anderszins – direct dan wel indirect - werkzaamheden voor zich laten verrichten dan wel daarover met deze(ex-)werknemers onderhandelen, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau Talent B.V..


15 Vertrouwelijkheid
1. Bureau Talent B.V. verplicht zich al hetgeen zij bij de uitoefening van haar werkzaamheden ten behoeve van cursussen, bijeenkomsten en trainingen ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of geacht kan worden te zijn, geheim te houden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever of op grond van een wettelijke verplichting mag Bureau Talent B.V. de geheimhouding verbreken.
2. Tijdens trainingen, bijeenkomsten en cursussen creëert Bureau Talent B.V. een zo veilig mogelijke leeromgeving waarin deelnemers en docenten/trainers in alle vertrouwelijkheid met elkaar kunnen werken en waarin ieders waardigheid en privacy is gewaarborgd.


16 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Bureau Talent B.V. waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Bureau Talent B.V., waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bureau Talent B.V. is gevestigd. Het vorenstaande laat onverlet dat partijen een andere wijze van geschillenbeslechting kunnen overeen komen.


Leiden, juli 2023

Experts in de ontwikkeling van cognitief talent (10 – 18 jaar)

Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
Nederland
+31 71 7850850
info@bureautalent.nl

Volg ons

Op de hoogte blijven?
Ontvang onze nieuwsbrief